📜 Premio d’Arti Faustino Onnis VI° edizione 🔹 II Sezione: Prosa in Lingua Sarda 🏆 Menzione a Giovanni Paolo Salaris
📜 Premio d’Arti Faustino Onnis VI° edizione
🎉 I Vincitori
 
🔹 II Sezione: Prosa in Lingua Sarda
 
🏆 Menzione a Giovanni Paolo Salaris
 
per l’opera:
 
BOXIS E BUSILIBUS DE MURERA
 
In Murera, bidda acanta de su stàinu de Marceddì, Amelia e Afrosinu iant bìviu impari cumenti a fradi e sorri, fintzas a piciocheddus matucus.
Amelia, intrada in edadi de fastigiai, cun pentzamentus e disìgius de fèmia giai fata, iat cumprèndiu ca Afrosinu no ddi fiat fradi, cumenti dd’iant fatu a crei su babbu e sa mama. De boxis arregortas in giru, iat intèndiu ca Afrosinu fiat fillu de tziu Lòi Marras, chi sa famìlia teniat in domu cumenti a “omi de aintru”, pagau po guvernai is gerrunnaderis chi trabballànt is terras, is bingias e is ulivàrius, candu su meri, tziu Giuanni, fiat imbarcau. Narànt puru ca sa mama de Afrosinu fiat custa Efisina Scanu, de Sardara, morta o sparèssia apustis chi iat tentu su pipiu e dd’iat lassau a su babbu. Ma genti chi iat fatu crugullai in s’ufìtziu de anagrifi de Sardara iat giurau ca de custa fèmia no si ndi fut agatau arrastu nì in su cumunu e nimancu in sa bidda, ca nemus in Sardara dd’iat mai bida e connota.
Tzia Liseta e tziu Giuanni, sa mama e su babbu de Amelia, impari cun tziu Lòi, iant detzìdiu de sebarai is piciocheddus, ca iant biu su murighìngiu chi portànt: Amelia, scinitzosa, fadiat su fùrriu e cicàt dònnia scusa po abarrai a soba cun Afrosinu; e Afrosinu baddàt che puxi po su prexu candu giogàt cun Amelia. Una ‘orta ddus iant cassaus in magasinu, a su scuru. Cun sa scusa ca fiant andàus a preni su fiascu de su binu po sa cena e ca nanca si fiat studada sa candeba, ddus iant agataus trochillaus a pari aprapuddendisìdda: Amelia, totu spiturriada, murighendi a totu pompa cun is manus aintru de sa bragheta de Afrosinu, e issu amamungendiddi titas e cimingionis.
Passàda una cida, nci spìdint Afrosinu a Roma, in su collégiu de is Salesianus: po nanca acabbai sa scola media e apustis agatai traballu, ca in Murera su traballu fiat amanchendi.
Fiat su 1963. Tèmpus de disterru. A trumas a trumas is Mureresus, cumenti a medas atrus Sardus, megànt a si fui de su satu po andai a traballai foras: chi a Roma, su in prus giovunas po s’agodrai, chi a Torinu, po nci intrai in fabbrica, chi in Germania o Belgiu, ca innnì traballu no nd’amancàt.
Amelia tenìat catodixi annus, insaras, Afrosinu trexi.
Acabada sa scola, Afrosinu fut abarrau a trabballai a Roma unus cantu annus, fintzas a candu si nci fiat stesiau in Costa Azzurra. Fadìat su butegheri in una butega anca bendìant erbas po mexinas de dònnia calidadi.
Amelia, invècias, no si fiat mòvia de Murera.
Candu nc’iant bogau de domu a Afrosinu, Amelia fut intrada in tristura e sa tristura fiat bessida una mobadìa: si nd’abarrat a soba dì e noti inserrada in s’aposentu e boliat pregada povintzas po papai.
Insaras tzia Liseta, cuntzillada de su vicàriu, iat tzerriau a Pia Maria, po axudai a allichidì su logu e po spreviai a Amelia. Cuindixi annus fatus, Maria Pia fiat una picioca allirga, muschitera e un pagheddu bandulera. Po cussu sa fàmìlia dd’iat agodrada: aici tzia Liseta, ca fiat maista de scola, fèmia santica e severa, dd’iat ai castiada e fata studiai impari cun Amelia. Is piciocheddas si fiant amigadas meda e bessiant giai dònnia di’ po andai, a cresia, a scola e a fai sa spesa. Po custas andadas a cresia, a Pia Maria dd’iant aciuntu po beffa su nomìngiu “Pia” a su nomini de su batiari.
Liseta e Giuanni cetànt fatuvatu, ca Giuanni fiat un omi frassu, traitori e prepotenti. Una di’ iat tentau povintzas de aprofitai de Maria Pia, abarrada a soba in domu, ma issa iat tzerriau axitòriu e fiat cuta tzia Liseta apenas torrada de scola. S’omi si fut fuìu de sa fentana. E apustis si fut negau.
Pobiddu e mulèri si incurpànt paribari de traitoria e gelosia. Giuanni fiat arruolau in sa Marina e abarràt tempus meda foras de domu, e po cussu candu torràt fiat gelosu che cani. A Murera si fiat spràxia povintzas sa boxi ca Afrosinu fiat fillu de Liseta e de Lòi: “Cun su pobiddu imbarcau, no est prus bessida de domu po no si fai bì prìngia manna”, narànt. Ma issa contàt a totus sa pròpiu repentina: “Mi seu amomadiada. Sa mama de Afrosinu, apenas at tentu su pipiu, dd’at portau a su babbu, a Loi, e apustis est sparèssia. A mei mi nd’est partu pecau e apu arricìu su pipiu in domu cumenti a un fillu.”
Su giugi puru, apustis, dd’iat lassau su pipiu po ddu pesai a cufroma a sa lèi.
Passant unus cantu mesis e morrit Giuanni. Nci fut arrutu a sa cora de bonifica cassau asuta de una arroda manna de su tratori: nimancu Lòi, ca ddoi fiat acanta, ndi dd’iat pòtziu straciai. Candu arrìbat sa Giustìtzia, a Giuanni dd’agàtant aici, mortu allupau, su petus acracangiau, is figaus scerfaus.
Cussa morti dd’iant serrada aici, cumenti iant serrau su baulu cun su mortu. Ma in Murera is boxis pispisadas si spraxìant cumenti a s’anei cun su bentu de sobi: “E chi su tratori nc’est arrumbuau a sa cora candu Giuanni fiat giai mortu?”
Passat su tempus. Funt mortus is atrus bècius puru. Tziu Lòi in su ’99. De càncuru. De candu dd’iant scobertu su mabi, binti diis sceti iat poderai in su spidali, e fut passau luègus a s’atru mundu pedendi perdonu a bius e a mortus.
S’ùrtima a morri tzia Liseta, in su 2013. Bècia e malicòncia de saludi, at passau s’urtimu annu arritirada in carroztella e apustis màtura in su letu.
Ma a sa sciusciada, at detzìdiu ca “is busilibus”, is madassas trochiladas in sa vida depint essi spoddiadas nantis de morri. E si nc’est fata portai a su notaiu po scri’ su testamentu.
Imou, a pagus diis de sa disispedida de tzia Liseta, Amelia e Pia Maria funt fèmias mannas, e bìvint ancora impari. Ma sa genti tènit de nai po cussu puru: “Cussas duas no ant mai cicau piciocu… funt sempri a manu pigada… a bortas s’imprassant, si basant… Est cumenti a chi siant afanceddadas.”
Po s’interru est aprobiau Afrosinu puru, acumpangiau de unu stràngiu. Un massagiadori de shiatsu, nanca est, ca Afrosinu sunfrit a sa schina e i daboris no ddi passànt nimancu cun is punturas. Pia Maria pispìsat a is origas de Amelia: “Ma a Afrosinu, candu fut giovunu, no ddi praxìant is fèmias? Custu mi parrit pagu siguru. At a essi mascu o fèmia? Sa genti est giai ciaciarrendi.”
Diis apustis, Amelia e Afrosinu s’agatant impari ananti de su notaiu. Tzia Liseta at inghitzau su testamentu scriendi ca Afrosinu e Amelia puru funt totu a is duus fillus suus e de Loi. Ddus ant ingeneraus candu Giuanni fiat imbarcau. Apustis tempus e cetus, Amelia iat amìtiu a su pobiddu ca dd’iat traìxiu. Issu dd’iat scuta e lassada stérria in terra amadojada, e fiat cutu a su satu po boci’ a Loi. Iant gherrau, e Loi nci fiat arrumbuau a sa cora pistendi sa conca in su ciumentu. Giuanni nci ddi bolìat ghetai su tratori asuba, ma su tratori si fiat furriau e fiat abarrau issu asuta.
Tzia Liseta at pretziu sa sienda in partis gualis e at serrau su testamentu scriendi aici: “Chi nexi tèngiu ca seis bessius diversus de is atrus, fillus mius stimaus, perdonaimì. Dèu apu sighiu s’istintu de amori de sa natura, pagu is arregulas de is omis. Sa natura puru a bortas fait cosas chi si parrint strambecas. Ma Deus, est babbu nostu, e s’at a perdonai. Bivei in paxi.”
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
📃🖋️ TRADUZIONE IN ITALIANO
 
VOCI E BUSILLIS DI MURERA
 
A Murera, paese vicino allo stagno di Marceddì, Amelia e Afrosino erano vissuti insieme come fratello e sorella fin all’adolescenza.
Amelia, già in età d’amoreggiare, con sentimenti e desideri di donna già matura, aveva compreso che Afrosino non gli era fratello, come gli avevano fatto credere il babbo e la mamma. Da voci raccolte in giro, aveva sentito che Afrosino era figlio di signor Salvatore Marras, il dipendente tenuto in casa e pagato per governare gli operai comandati a giornata per lavorare i campi, le vigne e gli oliveti, in assenza del padrone, signor Giovanni, che era imbarcato. Le voci dicevano pure che la mamma di Afrosino era una certa Efisina Scanu, di Sardara, morta o scomparsa dopo il parto e dopo aver affidato il piccolo al babbo. Ma qualcuno, che aveva fatto indagare all’ufficio anagrafe di Sardara, aveva giurato, invece, che di questa donna non si era trovata traccia né al comune né in paese, perché nessuno a Sardara l’aveva mai vista o conosciuta.
Signora Lisetta e signor Giovanni, il babbo e la mamma di Amelia, insieme a signor Salvatore, preoccupati per gli atteggiamenti e il comportamento dei ragazzi, avevano deciso di separarli: Amelia, irrequieta, cercava ogni occasione propizia per restare da sola con Afrosino; e Afrosino ballava come una pulce per la gioia di giocare con Amelia. Una volta furono beccati in cantina, al buio. Con la scusa che erano andati a riempire un fiasco di vino per la cena, e, avevano detto, si era spenta la candela, li avevano trovati arrotolati insieme che si palpeggiavano: Amelia con i seni fuori, frugava eccitata con le mani dentro la braghetta di Afrosino, mentre lui le ciucciava i seni e i capezzoli.
Passa una settimana, e Afrosino viene spedito a Roma nel collegio dei Salesiani: per concludere la scuola media, dicevano, e poi per trovare lavoro, perché a Murera, ormai, il lavoro stava mancando.
 
Era il 1963. Tempo di emigrazione. A frotte i Mureresi, come tanti altri Sardi, fuggivano dai campi per andare a lavorare fuori dall’isola: chi a Roma, soprattutto ragazze per fare le domestiche, chi a Torino per entrare in fabbrica, chi in Germania o in Belgio, dove il lavoro non mancava.
Amelia aveva quattrodici anni, allora, Afrosino tredici.
Conclusa la scuola, Afrosino rimase a lavorare a Roma per alcuni anni, poi si traferì in Costa Azzurra. Era impiegato in un grande negozio dove vendevano erbe medicinali di ogni tipo.
Amelia, invece, non si mosse da Murera.
Quando Afrosino fu allontanato da casa, Amelia fu presa da una grande tristezza che poi divenne malattia: restava da sola giorno e notte chiusa in camera e si faceva pregare persino per mangiare.
Allora signora Lisetta, consigliata dal parroco, chiamò Pia Maria, per tenere la casa in ordine e per far svagare Amelia. Quindici anni compiuti, Maria Pia era una ragazza gioiosa, vispa e un po’ girellona. Per questo la famiglia la mise a servizio: così, signora Lisetta, che era maestra di scuola, donna di chiesa devota e severa, l’avrebbe controllata e fatta studiare insieme ad Amelia. Così le ragazze divennero grandi amiche. Uscivano tutti i giorni per recarsi in chiesa, a scuola e per far la spesa. Per questa assidua frequenza in chiesa a Maria Pia avevano aggiunto per beffa l’epiteto “Pia” al nome di battesimo.
Lisetta e Giovanni litigavano spesso, perché Giovanni era un uomo falso, traditore e prepotente. Un giorno tentò persino di approfittare di Maria Pia, rimasta sola in casa, ma lei urlò chiedendo aiuto. Arrivò in suo soccorso Lisetta, appena rientrata da scuola. L’uomo scappò dalla finestra. E dopo negò tutto.
Marito e moglie s’accusavano a vicenda di tradimento e gelosia. Giovanni era arruolato in Marina e restava a lungo fuori di casa. Per questo, al suo rientro, diventava geloso come un cane. Per giunta a Murera s’era sparsa la voce che Afrosino era figlio di Amelia e di Salvatore: “Col marito imbarcato, non è uscita più di casa per non farsi vedere in stato di gravidanza avanzata”, dicevano. Ma lei ripeteva a tutti lo stesso ritornello: “Mi sono ammalata. La mamma di Afrosino, appena sgravata, ha portato il bambino al babbo, a Salvatore, e poi è scomparsa. Io ne ho avuto compassione e me lo sono preso in casa come un figlio”.
In seguito, anche il giudice gli affidò il bambino perché lo allevasse, secondo legge.
Trascorrono alcuni mesi, e muore Giovanni. Era caduto nel canale di bonifica sotto la ruota grande del trattore: neppure Salvatore, che gli era vicino, l’aveva potuto tirare fuori. Quando arriva la Giustizia, Giovanni viene trovato così, morto annegato, il petto schiacciato, il fegato spappolato.
Quella morte fu chiusa così, come la bara col morto.
Ma le voci sussurrate a Murera si diffondevano come i granelli di sabbia col vento di scirocco: “E se il trattore si è rovesciato nel canale quando Giovanni era già morto?”
Passa il tempo. Muoiono anche gli altri vecchi. Signor Salvatore nel ’99. Di cancro. Da quando gli avevano diagnosticato il male, aveva resistito solo venti giorni in ospedale, ed era passato subito all’altro mondo chiedendo perdono ai vivi e ai morti.
L’ultima a morire fu signora Lisetta, nel 2013. Vecchia e malconcia di salute, ha trascorso l’ultimo anno ritirata, prima in carrozzella e poi immobile a letto.
Giunta ormai al termine, aveva deciso che “i busillis”, le matasse imbrogliate nella vita, andavano dipanate prima di morire. E così si era fatta accompagnare dal notaio per scrivere il testamento.
 
Ora, siamo a pochi giorni dal funerale, Amelia e Pia Maria sono donne mature. E vivono ancora insieme. Ma la gente ha da dire anche per questo: “Quelle due non hanno mai cercato ragazzo… vanno sempre mano nella mano… a volte s’abbracciano, si baciano… È come se fossero amanti.”
Per le esequie di signora Lisetta è rientrato anche Afrosino, accompagnato da un forestiero. Un massaggiatore di shiatsu, hanno detto, perché Afrosino soffre di mal di schiena e i dolori non gli passano neppure con le punture. Maria Pia bisbiglia alle orecchie di Amelia: “Ma ad Afrosino, quando era giovane, non gli piacevano più le donne? Questo qui mi sembra poco sicuro: ma sarà maschio o femmina? La gente già mormora.”
Nei giorni successivi, Amelia e Afrosino si trovano insieme nell’ufficio del notaio. Signora Lisetta ha aperto il testamento scrivendo che Afrosino, e pure Amelia, sono entrambi figli suoi e di Salvatore. Sono stati concepiti quando Giovanni era imbarcato. Dopo tempo e litigi, lei aveva ammesso al marito di averlo tradito. Lui l’aveva percossa e lasciata tramortita per terra, poi era corso in campagna per uccidere Salvatore. I due uomini avevano lottato. Salvatore era rotolato nel canale battendo la testa sul cemento. Giovanni stava per rovesciargli il trattore addosso, ma fu lui, invece, a finirci sotto.
Signora Lisetta ha diviso i suoi beni in parti uguali, quindi ha chiuso il testamento così: “Se ho qualche colpa per la vostra diversità, figli miei carissimi, perdonatemi. Io ho seguito l’istinto d’amore che ho avuto dalla natura, meno le regole degli uomini. Anche la natura a volte fa cose che ci sembrano strane. Ma Dio è nostro padre, e ci perdonerà. Vivete in pace.”

Condividi questo articolo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ultime notizie

Book
Shop

Sul nostro sito puoi acquistare le opere di Faustino Onnis